Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.SHOP.STORYLAB.pro

 

Sklep internetowy www.SHOP.STORYLAB.pro jest prowadzony przez:

scenariopisarstwo.pl Agnieszka Kruk,  NIP 522-178-48-47, REGON 015268633 z siedzibą w Józefosławiu przy ul. Sasanki 40/12 (dalej: „scenariopisarstwo.pl").

 

§1. Definicje

1.1 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego STORYLAB.PRO, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

1.2 Sklep – prowadzony przez scenariopisarstwo.pl sklep internetowy, dostępny pod domeną www.SHOP.STORYLAB.pro (dalej: „Sklep”)

1.3 Produkty – w szczególności zajęcia teoretyczne-praktyczne doskonalące umiejętność w zakresie podanym przez charakter scenariopisarstwo.pl oraz opis w Sklepie.

1.4 Regulamin - określa niniejszy Regulamin.

1.5 Konto klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat.

 

 

§2. Postanowienia ogólne 

2.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówienia na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny za zamówiony Produkt, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.2 Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.SHOP.STORYLAB.pro, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.SHOP.STORYLAB.pro oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.3 Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.4 Scenariopisarstwo.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.5 Do dokonania zakupu Produktu niezbędne jest poprawne założenie konta w Sklepie zgodnie z postanowieniami pkt 2.2. Przeglądanie asortymentu Sklep nie wymaga rejestracji.

 

§3. Rejestracja

3.1 W celu rejestracji w Sklepie (założenia Konta klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3.2 Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3 Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

 

§4. Zasady korzystania ze Sklepu

4.1 Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

4.2 Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu, w tym składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu oraz uczestniczyć w programie lojalnościowym "System Punktów Lojalnościowych scenariopisarstwo.pl".

4.3 Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane administratorowi domeny www.SHOP.STORYLAB.pro

 

§5. Realizacja zamówienia

5.1 Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, jednak najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego Produktu.

5.2 W celu dokonania zamówienia Produktu należy:

a)      zalogować się do Sklepu zgodnie z §4;

b)      wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia oraz miejsce (miasto) jego realizacji;

c)      wybrać rodzaj oraz sposób płatności;

d)     wpisać w odpowiednim formularzu dane odbiorcy Produktu;

e)      kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie".

5.3 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie scenariopisarstwo.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5.4 Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez scenariopisarstwo.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Firmy scenariopisarstwo.pl o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 5.3.

5.5 W przypadku braku miejsc na zamówionym Produkcie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, scenariopisarstwo.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.6 W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, scenariopisarstwo.pl może zaproponować Klientowi:

a)      inny termin lub miejsce (miasto) realizacji Produktu;

b)      zwrot wpłaconych pieniędzy;

c)      zamianę Produktu na inny;

d)     anulowanie całości zamówienia.

5.7 W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 5.6 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie scenariopisarstwo.pl), scenariopisarstwo.pl automatycznie anuluje zamówienie, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.

5.8 W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 5.7, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry,scenariopisarstwo.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.9 W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, scenariopisarstwo.pl nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego faktu nieścisłości.

 

§6. Ceny oraz formy płatności

6.1 Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie ponoszone przez Klienta koszty, w tym podatek VAT.

6.2 Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6.3 W przypadku zamówienia Produktu przez Sklep, można dokonać płatności w następujący sposób:

a)      przez jednorazowy przelew na dane podane przez scenariopisarstwo.pl;

b)      uregulowanie wszelkich płatności w sposób ratalny;

6.4 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych.

6.4 Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6.5 W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia klient otrzyma przypomnienie o braku wpłaty drogą mailową. W przypadku braku kontaktu zamówienie zostanie anulowane. W przypadku dokonania płatności 2 dni przed rozpoczęciem Produktu oraz nie zaksięgowania przez Sklep dokonania płatności, dowodem potwierdzającym zakup będzie potwierdzenie przelewu na wskazane dane  scenariopisarstwo.pl.

 

§7. Warunki reklamacji

7.1 Klient, nabywający Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 10 dni od daty zakończenia Produktu, o ile w tym terminie stwierdził niezgodności dostarczonego Produktu z umową lub opisem, zawiadomił scenariopisarstwo.pl o stwierdzonej niezgodności.

7.2 Scenariopisarstwo.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

7.3 Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wysłanie uzasadnionego wniosku na adres Sklepu wraz z potwierdzeniem zakupu Produktu.

7.4 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – scenariopisarstwo.pl zaproponuje Klientowi reklamowany Produkt na inny dostępny w ofercie Sklepu lub jeżeli zamiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§8.Administrator danych osobowych:

8.1 Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest scenariopisarstwo.pl Agnieszka Kruk z siedzibą w 05-509 Józefosław, NIP 5221784847, REGON 15268633, adres: ul. Sasanki 40/12, mail: a.kruk@storylab.pro

8.2 Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy dane osobowe, które zostały podane podczas wypełniania formularza w związku z zakupem jednego z naszych produktów.

8.3 Cel przetwarzania Twoich danych oraz na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b, c RODO w celu:

  • Dokonania zakupu szkolenia, warsztatu, kursu
  • Zawarcia umowy na szkolenie, warsztaty, kursy
  • Wystawienia faktury 

8.4 Dobrowolność podania danych:

Dane osobowe zostały nam przekazane przez Panią/Pana dobrowolnie, są one niezbędne do realizacji szkolenia, warsztatu, kursu. Proszę pamiętać, że nie był/a i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania nam jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana danych nie spowodowałoby i nie spowoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości skorzystania ze szkolenia, warsztatu, kursu.

8.5 Komu możemy przekazać Twoje dane:

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: w obsłudze korespondencji procesie obsługi Klienta, organizacji akcji marketingowych, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

8.6 Jak długo możemy przechowywać dane:

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat zgodnie z art. 70 par. 1 Ustawy ordynacja podatkowa oraz art. 112 Ustawy o podatkach od towarów i usług.
Po upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przez nas przechowywane przez czas, w którym może Pani/Pan dochodzić wobec nas roszczeń z tytułu otrzymywania newslettera.

8.7 Automatyczne podejmowanie decyzji:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.8 Przysługujące Pani/Pan prawa:

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§9. Postanowienia końcowe

9.1 Rejestracja w Sklepie oraz dokonanie zakupu Produktu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.2 Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9.3 scenariopisarstwo.pl dokłada wszelkich starań by świadczone Produkty w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie oraz zgodne z jego opisem. Nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

9.4 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

9.5 Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie scenariopisarstwo.pl statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

9.6 W przypadku powstania sporów pomiędzy Sklepem, a Klientem obie strony dążą do polubownego załatwienia sprawy. W innym wypadku sprawy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby scenariopisarstwo.pl.

9.7 Scenariopisarstwo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez scenariopisarstwo.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

9.8 Regulamin jest ważny od 24.05.2018 r.

 

Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności, także płatność ratalna
  • Gwarantowane bezpieczeństwo danych
  • Szyfrowane dane i transakcje
  • Sprawdzony i godny zaufania organizator
Wersje językowe
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl